Recca Chao 的 gitHub page

推廣網站開發,包含 Laravel 和 Kotlin 後端撰寫、自動化測試、讀書心得等。Taiwan Kotlin User Group 管理員。

View on GitHub

  爾時世尊說是偈已,告諸大眾,唱如是言:「我此弟子摩訶迦葉,於未來世、當得奉覲三百萬億諸佛世尊,供養、恭敬,尊重、讚歎,廣宣諸佛無量大法。於最後身、得成為佛,名曰【光明如來】、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。國名光德,劫名大莊嚴。佛壽、十二小劫,正法住世、二十小劫,像法亦住二十小劫。國界嚴飾,無諸穢惡、瓦礫荊棘、便利不淨。其土平正,無有高下、坑坎堆阜。琉璃為地,寶樹行列,黃金為繩、以界道側,散諸寶華,周遍清淨。其國菩薩、無量千億,諸聲聞眾、亦復無數,無有魔事,雖有魔及魔民,皆護佛法。」   爾時世尊欲重宣此義,而說偈言:

 告諸比丘,我以佛眼,見是迦葉。於未來世、

 過無數劫,當得作佛。而於來世、供養奉覲,

 三百萬億、諸佛世尊,為佛智慧,淨修梵行。

 供養最上、二足尊已,修習一切、無上之慧,

 於最後身、得成為佛。其土清淨,琉璃為地,

 多諸寶樹、行列道側、金繩界道,見者歡喜。

 常出好香,散眾名華,種種奇妙、以為莊嚴。

 其地平正,無有丘坑。諸菩薩眾、不可稱計,

 其心調柔,逮大神通,奉持諸佛、大乘經典。

 諸聲聞眾、無漏後身,法王之子,亦不可計,

 乃以天眼、不能數知。其佛當壽、十二小劫,

 正法住世、二十小劫,像法亦住,二十小劫。

 光明世尊,其事如是。

  爾時大目犍連、須菩提、摩訶迦栴延等,皆悉悚栗,一心合掌,瞻仰尊顏,目不暫捨,即共同聲而說偈言:

 大雄猛世尊,諸釋之法王,哀愍我等故,而賜佛音聲。

 若知我深心,見為授記者,如以甘露灑,除熱得清涼。

 如從饑國來,忽遇大王膳,心猶懷疑懼,未敢即便食,

 若復得王教,然後乃敢食。我等亦如是,每惟小乘過,

 不知當云何、得佛無上慧。雖聞佛音聲,言我等作佛,

 心尚懷憂懼,如未敢便食,若蒙佛授記,爾乃快安樂。

 大雄猛世尊,常欲安世間,願賜我等記,如饑需教食。

  爾時世尊知諸大弟子心之所念,告諸比丘:「是須菩提,於當來世、奉覲三百萬億那由他佛,供養恭敬,尊重讚歎,常修梵行,具菩薩道。於最後身、得成為佛,號曰【名相如來】、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名有寶。國名寶生。其土平正,玻璃為地,寶樹莊嚴,無諸丘坑、沙礫、荊棘、便利之穢,寶華覆地,周遍清淨。其土人民,皆處寶台、珍妙樓閣。聲聞弟子、無量無邊,算數譬喻所不能知。諸菩薩眾、無數千萬億那由他。佛壽、十二小劫。正法住世、二十小劫,像法亦住二十小劫。其佛常處虛空、為眾說法,度脫無量菩薩、及聲聞眾。」   爾時世尊欲重宣此義,而說偈言:

 諸比丘眾,今告汝等,皆當一心,聽我所說。

 我大弟子、須菩提者,當得作佛,號曰名相。

 當供無數、萬億諸佛,隨佛所行,漸具大道。

 最後身得,三十二相,端正姝妙,猶如寶山。

 其佛國土,嚴淨第一,眾生見者,無不愛樂,

 佛於其中、度無量眾。其佛法中,多諸菩薩,

 皆悉利根,轉不退輪。彼國常以、菩薩莊嚴,

 諸聲聞眾、不可稱數,皆得三明,具六神通,

 住八解脫,有大威德。其佛說法,現於無量,

 神通變化、不可思議。諸天人民,數如恒沙,

 皆共合掌,聽受佛語。其佛當壽、十二小劫,

 正法住世、二十小劫,像法亦住 二十小劫。

  爾時世尊復告諸比丘眾:「我今語汝,是大迦旃延,於當來世,以諸供具、供養奉事八千億佛,恭敬、尊重。諸佛滅後,各起塔廟,高千由旬,縱廣正等五百由旬,皆以金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、真珠、玫瑰、七寶合成,眾華、瓔珞、塗香、末香、燒香、繒蓋、幢幡,供養塔廟。過是已後,當復供養二萬億佛,亦復如是。」

  「供養是諸佛已,具菩薩道。當得作佛,號曰【閻浮那提金光如來】、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其土平正,玻璃為地,寶樹莊嚴、黃金為繩、以界道側,妙華覆地,周遍清淨,見者歡喜。無四惡道,地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道。多有天、人、諸聲聞眾、及諸菩薩,無量萬億、莊嚴其國。佛壽、十二小劫,正法住世、二十小劫,像法亦住二十小劫。」   爾時世尊欲重宣此義,而說偈言:

 諸比丘眾、皆一心聽,如我所說,真實無異。

 是迦栴延,當以種種,妙好供具、供養諸佛。

 諸佛滅後,起七寶塔,亦以華香、供養舍利。

 其最後身,得佛智慧,成等正覺。國土清淨,

 度脫無量,萬億眾生,皆為十方,之所供養,

 佛之光明,無能勝者。其佛號曰,閻浮金光。

 菩薩聲聞,斷一切有,無量無數,莊嚴其國。

  爾時世尊復告大眾:「我今語汝,是大目犍連,當以種種供具、供養八千諸佛,恭敬、尊重。諸佛滅後,各起塔廟,高千由旬,縱廣正等五百由旬,皆以金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、真珠、玫瑰、七寶合成,眾華、瓔珞、塗香、末香、燒香、繒蓋、幢幡,以用供養。過是已後,當復供養二百萬億諸佛,亦復如是。當得成佛,號曰【多摩羅跋栴檀香如來】、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。劫名喜滿,國名意樂。其土平正,玻璃為地,寶樹莊嚴,散真珠華,周遍清淨,見者歡喜。多諸天、人、菩薩、聲聞,其數無量。佛壽二十四小劫,正法住世、四十小劫,像法亦住四十小劫。」   爾時世尊欲重宣此義,而說偈言:

 我此弟子、大目犍連,捨是身已,得見八千,

 二百萬億,諸佛世尊,為佛道故,供養恭敬。

 於諸佛所、常修梵行,於無量劫、奉持佛法。

 諸佛滅後,起七寶塔,長表金剎,華香伎樂,

 而以供養,諸佛塔廟。漸漸具足,菩薩道已,

 於意樂國、而得作佛,號多摩羅、栴檀之香。

 其佛壽命、二十四劫,常為天人,演說佛道。

 聲聞無量,如恒河沙,三明六通,有大威德。

 菩薩無數,志固精進,於佛智慧、皆不退轉。

 佛滅度後,正法當住 四十小劫,像法亦爾。

 我諸弟子,威德具足,其數五百,皆當授記。

 於未來世、咸得成佛。我及汝等、宿世因緣,

 吾今當說,汝等善聽。